Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 7217697 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:47
windows7 2157378 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:42
windowsnt 1486001 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:47
macosx 641857 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:43
linux2 411264 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:46
windowsnt2 363762 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 15:19
linux3 269125 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 11:23
windowsxp2 70372 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 08:32
windows2003 17925 Thứ tư, 22 Tháng M. một 2023 13:44
windowsvista 4404 Thứ ba, 28 Tháng M. một 2023 23:22
windows2k 2086 Thứ năm, 30 Tháng M. một 2023 04:16
windows 226 Thứ tư, 08 Tháng M. một 2023 12:55
windows98 63 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2023 23:39
windowsxp 60 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2023 04:51
os22 53 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 15:06
windows95 50 Thứ sáu, 26 Tháng Tám 2022 08:20
windowsme 36 Thứ bảy, 09 Tháng Năm 2020 14:55
openbsd 28 Thứ năm, 30 Tháng M. một 2023 23:22
windowsce 12 Thứ năm, 25 Tháng Tám 2022 05:11
freebsd 12 Thứ tư, 22 Tháng M. một 2023 13:40
netbsd2 9 Thứ bảy, 25 Tháng M. một 2023 02:41
windowsme2 9 Thứ năm, 21 Tháng Bảy 2022 20:51
mac 9 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2020 06:21
macppc 5 Thứ năm, 11 Tháng M. một 2021 08:51
freebsd2 3 Thứ ba, 24 Tháng Một 2017 17:16
netbsd 1 Thứ hai, 06 Tháng M. một 2023 03:23
os2 1 Thứ bảy, 07 Tháng Mười 2023 07:08